Zołzy (adenitis equorum)

Zołzy to wysoce zakaźna choroba układu oddechowego koni występująca na całym świecie, wywoływana przez bakterię Streptococcus equi subsp. equi. Charakteryzuje się ropnym zapaleniem górnych dróg oddechowych oraz formowaniem się ropni w obrębie węzłów chłonnych głowy i szyi.

Choroba może pojawić się u zwierząt w każdym wieku, niezależnie od płci i rasy. Występuje endemicznie, a więc stale krąży w populacji koni.

Występowanie choroby na świecie

Zołzy to jedna z najczęściej diagnozowanych chorób zakaźnych koniowatych. Przeważnie stwierdza się od 5 do 100 razy więcej ognisk tej choroby niż grypy koni.1,2,3

Duże ogniska zołzów mogą dotyczyć setek koni, co wiąże się ze znacznymi startami ekonomicznymi oraz zaburzeniem dobrostanu.

Islandia jest jedynym krajem wolnym od zołzów. Status kraju wolnego utrzymywany jest dzięki zakazowi importu koni, który obowiązuje od ponad 1000 lat.

Konie podróżują po całym świecie, w ramach zawodów, wystaw i sprzedaży, co zwiększa ryzyko przenoszenia chorób zakaźnych pomiędzy krajami. Ostatnio opracowano globalny system, który umożliwia genomowy nadzór nad S. equi subsp. equi – zbadano 670 izolatów z 19 krajów. Projekt badawczy podkreślił ogrom skali szerzenia się zakażeń S. equi subsp. equi na całym świecie oraz istotność bioasekuracji, badań diagnostycznych i szczepień w zapobieganiu rozprzestrzeniania się choroby. W badaniu zidentyfikowano 6 grup S. equi subsp. equi (grupy w badaniu BAPS). Stwierdzono, że w Europie dominuje grupa BAPS-2.4

Do tej samej grupy zaliczono izolaty z Argentyny, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Wielkiej Brytanii, co stanowi jeden z przykładów globalnego rozprzestrzeniania się S. equi subsp. equi. 

 

 

 

Co powinieneś wiedzieć o zakażeniu S. equi subsp. equi?

Obejrzyj materiał wideo, aby dowiedzieć się więcej na temat środków zapobiegawczych, które można stosować w celu zabezpieczenia swojego stada przed zołzami.

 • Gorączka (temperatura ciała >38,5oC)

 • Wypływ z nosa

 • Mokry kaszel

 • Apatia

 • Ropnie w węzłach chłonnych okolicy głowy i szyi (w rzadkich przypadkach, również w innych częściach ciała)

 • Nienaturalne odgłosy towarzyszące oddychaniu (utrudniony przepływ powietrza)

 • Zachorowalność sięgająca 100%, śmiertelność 10% (w przypadku wysokiej dawki zakaźnej)

Wstępne rozpoznanie stawia się na podstawie następujących objawów klinicznych: gorączka, senność, brak łaknienia, wypływ z nosa, powiększone i bolesne węzły chłonne, przetoki otwierające się na powierzchnię skóry.

Czasami bakterie przemieszczają się za pośrednictwem układu limfatycznego lub naczyń krwionośnych do innych narządów i wywołują objawy kliniczne zależne od lokalizacji. 

 • Wszystkie konie posiadają dwa worki powietrzne, które są uchyłkami trąbki słuchowej.
 • W przebiegu zakażenia, S. equi subsp. equi trafia do worków powietrznych, a w około 10% przypadków zachorowań może tam pozostać, doprowadzając do przetrwałego zakażenia.5, 6
 • Nosiciele to klinicznie zdrowe zwierzęta, które są siewcami S. equi subsp. equi, więc mogą zarażać konie w swoim otoczeniu.

Najlepsze praktyki zapobiegające wystąpieniu zołzów

Wybuch choroby wiąże się z zaburzeniem dobrostanu zwierząt oraz znacznymi stratami ekonomicznymi, więc zapobieganie wystąpieniu zakażeń jest o wiele bardziej atrakcyjnym scenariuszem niż konieczność radzenia sobie z epidemią.

Bioasekuracja oraz szczepienia stanowią integralną część strategii działań prewencyjnych. 

Obejrzyj materiał wideo, aby dowiedzieć się więcej na temat środków zapobiegawczych, które można stosować w celu zabezpieczenia swojego stada przed zołzami.

 • Kwarantanna dla nowo przybyłych zwierząt przez minimum 3 tygodnie. Uniemożliwienie bezpośredniego kontaktu z innymi zwierzętami oraz pośredniego kontaktu (po przez sprzęt, osoby obsługujące). 
 • Badania w kierunku zołzów – badanie krwi  i endoskopia worków powietrznych. Idealnym scenariuszem byłoby zbadanie konia zanim przybędzie do nowego miejsca lub w trakcie kwarantanny.
 • Ograniczanie bezpośredniego kontaktu z innymi końmi i pośredniego (picie z poideł dostępnych dla wszystkich zwierząt) w trakcie zawodów, wystaw lub innych wydarzeń związanych ze zgromadzeniami zwierząt.
 • Regularne mycie i dezynfekcja poideł, żłobów, sprzętu i akcesoriów jeździeckich.
 • Mycie z dezynfekcją boksów, przyczep przed i po transporcie nowych koni.
 • Mycie rąk pomiędzy obsługą kolejnych zwierząt w stajni.
 • Łagodniejszy przebieg choroby.
 • Zmniejszenie liczby ropni w węzłach chłonnych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby.
 • Zwiększony poziom ochrony w kontekście indywidualnego zwierzęcia oraz całego stada.
 • Mniejsze ryzyko zarażenia w trakcie podróży i wydarzeń związanych z gromadzeniem się zwierząt.

Celem szczepienia jest maksymalizacja odporności stada, którą można osiągnąć wtedy, gdy znaczna część populacji jest zaszczepiona. W rezultacie, rozprzestrzenianie się czynnika zakaźnego jest utrudnione, ponieważ zmniejsza się liczba zwierząt ulegająca zakażeniu, a tym samym liczba zwierząt, która potencjalnie może przyczynić się do rozprzestrzeniania choroby.

DIVA to skrót pochodzący od angielskiego wyrażenia Differentiate Infected from Vaccinated Animals, a więc oznacza możliwość rozróżnienia zwierząt zakażonych naturalnie od zwierząt szczepionych.

Od niedawna na rynku dostępna jest szczepionka przeciwko zołzom do podawania drogą domięśniową. Szczepionka nie zawiera żywych ani zabitych komórek bakteryjnych  S. equi subsp. equi. W skład wchodzi 8 ważnych białek wobec, których układ odpornościowy wykształca odpowiedź immunologiczną, zapewniając możliwie wysoki poziom ochrony.

Białka szczepionkowe różnią się od białek wykorzystywanych w badaniach diagnostycznych zwierząt podejrzanych o zakażenie S. equi subsp. equi

Konie, które otrzymały szczepionkę DIVA,  sprawdzane na okoliczność transportu, sprzedaży, udziału w wydarzeniach, uzyskają wynik ujemny w badaniu laboratoryjnym w kierunku zołzów, chyba, że w danym momencie będą zakażone S. equi subsp. equi

Często zadawane pytania z zakresu szczepień przeciwko zołzom

Młode i starsze konie są najbardziej narażone na wystąpienie ostrego przebiegu choroby w przypadku ekspozycji na czynnik zakaźny. Szczepienie zwiększa poziom ochrony u zwierząt wrażliwych i ogranicza ryzyko zarażenia się. Szczepienie jest również zalecane w przypadku:

 • koni przed sprzedażą, udziałem w zawodach lub innych wydarzeniach związanych z gromadzeniem się zwierząt
 • koni z obszarów, na których stwierdzono ogniska wybuchu choroby. 

Szczepienie wszystkich koni w obiekcie podnosi odporność stada i zmniejsza ryzyko rozprzestrzenienia się choroby.

Istnieją pewne wytyczne dotyczące szczepień w przypadku wybuchu choroby lub sytuacji wysokiego ryzyka zarażenia:

 • Konie wykazujące objawy kliniczne lub mające kontakt z chorym osobnikiem nie powinny być szczepione.
 • Konie szczepione, które nie miały kontaktu z chorymi osobnikami:
 1. Ostatnia dawka szczepionki podana > 2 miesiące przed: dawka przypominająca (booster) zwiększy poziom ochrony
 2. Ostatni dawka szczepionki podana < 2 miesiące przed: dawka przypominająca nie jest wymagana 
 • Konie nieszczepione, które nie miały kontaktu z chorymi osobnikami, zaleca się szczepić w oparciu o podstawowy harmonogram szczepień – zapewni to częściową ochronę po 2 tygodniach od podania drugiej dawki.

Zależy to od zasad bioasekuracji, które obowiązują w danym obiekcie oraz od tego czy koń został zaszczepiony przeciwko innym chorobom zakaźnym, m.in. przeciwko grypie koni, zakażeniom wywołanym przez herpeswirusy. W kwestii ryzyka przeniesienia zołzów na inne konie, ryzyko będzie znacznie ograniczone.

Zależy to od rodzaju zastosowanej szczepionki. W przypadku szczepionek DIVA nie uzyska wyniku dodatniego, chyba że w danym momencie jest zakażony S. equi subsp. equi.

Zaleca się odstawienie koni z treningu na okres 2-3 dni po szczepieniu. Decyzja o odpoczynku zwierzęcia zależy często od tego, czy u konia wystąpi podwyższenie temperatury ciała lub inne reakcje po szczepieniu. Przejściowa gorączka jest dość powszechnym objawem po szczepieniu z uwagi na to, że jest to jeden z objawów pobudzenia układu odpornościowego.

Jakie badania laboratoryjne wykonuje się w celu rozpoznania zołzów?

Badanie bakteriologiczne, PCR, ELISA

Materiał kliniczny (aspiraty z ropni, wymaz z nosa, wymaz/popłuczyny z jamy nosowo-gardłowej, popłuczyny z worków powietrznych) nanosi się na podłoża odżywcze w celu wyhodowania żywych kolonii bakteryjnych S. equi subsp. equi. Następnie kolonie bakteryjne przenoszone są na podłoża różnicujące zawierające laktozę, sorbitol lub trehalozę. S. equi subsp. equi  nie fermentuje żadnego z tych cukrów (podłoże nie zmienia pH na kwaśne, a wskaźnik pH pozostaje fioletowy). Inne bakterie, takie jak S. zooepidemicus, fermentują laktozę i/lub sorbitol, co powoduje zmianę koloru podłoża na żółty.

Zalety

 • Określa obecność żywych bakterii S. equi subsp. equi

Wady

 • Trwa kilka dni
 • Niska czułość (60%)
 • Możliwe zafałszowanie wyniku spowodowane kontaminacją próbki
 • Zwierzę musi być w okresie siewstwa bakterii
 • Wynik na podstawie braku zmiany koloru podłoża (brak fermentacji), dlatego kontaminacja próbki stanowi poważny problem w interpretacji wyniku
 • Wymaga rozróżnienia bakterii S. equi subsp. equi od bakterii kontaminujących w próbce pobranej od konia

Zastosowanie

 • Badanie aspiratów z ropni w węzłach chłonnych

Materiał kliniczny  (aspiraty z ropni, wymaz z nosa, wymaz/popłuczyny z jamy nosowo-gardłowej, popłuczyny z worków powietrznych) poddaje się wirowaniu w celu pozyskania osadu komórkowego, z którego izoluje się DNA. W oczyszczonym DNA wykrywa się jeden lub więcej genów specyficznych dla S. equi subsp. equi.   

Zalety

 • Szybkie badanie (wyniki nawet tego samego dnia)
 • Czułość >90%
 • Swoistość >95% = złoty standard diagnostyczny 

Wady

 • Kontaminacja sprzętu (np. endoskopu) może prowadzić do uzyskania wyników fałszywie dodatnich
 • Zwierzę musi być w okresie siewstwa bakterii 

Zastosowanie

 • Potwierdzenie ostrych i przetrwałych zakażeń na tle S. equi subsp. equi

Z krwi pobranej na skrzep odciąga się surowicę. Następnie surowica jest rozcieńczana w stosunku 1:800 i umieszczana na płytce. Przeciwciała przeciwko dwóm białkom S.equi subsp. equi wiążą się z płytką i są wykrywane przez swoiste, znakowane przeciwciała. Związanie się przeciwciał jest reakcją dającą efekt barwny. Poziom intensywności barwy zależy od ilości przeciwciał przeciwko S.equi subsp. equi w badanej próbce. Wynik ≥ 0,5 oznacza wynik dodatni badania.

Zalety

 • Łatwe pobieranie próbek (wystarczy 1 ml surowicy)
 • Szybkie badanie (wyniki nawet tego samego dnia)
 • Czułość >90% (niedawne narażenie)
 • Swoistość >95% (badanie w kierunku S. equi subsp. equi

Wady

 • Nie wykrywa wszystkich narażonych koni (serokonwersja dopiero po 2 tygodniach od narażenia)

Zastosowanie

 • Badanie przesiewowe służące identyfikacji koni wymagających dalszych badań i obserwacji

Jak postępować w przypadku wystąpienia ogniska choroby i jak leczyć zołzy?

 • Podejmij natychmiastowe działania!

 • Wstrzymaj przemieszczanie zwierząt.

 • Poddaj wszystkie konie izolacji, dopóki nie skonsultujesz się z lekarzem weterynarii, który zleci odpowiednie badania laboratoryjne.

 • Zastosuj strategię “sygnalizacji świetlnej”. Podziel konie na grupy, aby ograniczyć szerzenie się choroby w obrębie stada oraz poza obiekt.

 • Obserwuj konie pod kątem pojawienia się objawów klinicznych choroby oraz sprawdzaj temperaturę ciała każdego zwierzęcia minimum 2 razy dziennie.

 • Konie, u których zauważysz objawy kliniczne choroby, niezwłocznie umieść w „czerwonej grupie”, aby zminimalizować ryzyko zarażenia innych koni.

 • Po wygaśnięciu ogniska choroby, zdezynfekuj wszystkie budynki, padoki, sprzęt.

 • Zidentyfikuj ewentualnych nosicieli. Takie zwierzęta są zagrożeniem dla innych koni oraz mogą przyczynić się do ponownego wybuchu choroby, dlatego zaleca się przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego, dzięki któremu koń przestaje być nosicielem S. equi subsp. equi.

Leczenie przypadków o ostrym przebiegu

Większość zakażonych koni nie wymaga leczenia i samoistnie wraca do zdrowia. Proces zdrowienia trwa stosunkowo długo, od 3 do 6 tygodni, jeśli nie dochodzi do żadnych powikłań.

Wdrożenie antybiotykoterapii (penicylina) we wczesnym etapie zakażenia może zapobiec powstaniu ropni.

Jednakże:

 • Ropnie węzłów chłonnych powiększają się bardzo szybko, penetracja antybiotyku nie jest wystarczająca.
 • Leczenie może być potrzebne przez kilka tygodni, a po jego zaprzestaniu istnieje szansa, że zakażenie ponownie się rozwinie, co ostatecznie znacznie wydłuża czas powrotu do zdrowia.
 • Antybiotykooporność stale wzrasta (według jednego z ostatnio przeprowadzonych badań w Wielkiej Brytanii, dotyczy 12,5% izolatów).7
 • Antybiotykoterapia może zaburzać procesy wynikające z odpowiedzi immunologicznej organizmu.8 

Ciężkie przypadki wymagają doraźnego leczenia: antybiotyki, kortykosteroidy i/lub zabieg chirurgiczny (tracheostomia).

Leczenie nosicieli

 • Fizyczne usunięcie chondroidów z worków powietrznych.
 • Podanie benzylopenicyliny prokainowej do worków powietrznych.
 • Uzasadnione może być również podawanie antybiotyku ogólnoustrojowo przez 2 tygodnie.
 • Powtórzenie endoskopii i płukania worków powietrznych, aby potwierdzić skuteczność leczenia przetrwałego zakażenia.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat zołzów, leczenia, zarządzania ogniskiem choroby, zapobieganiu zołzom można znaleźć w poniższych źródłach (treści w języku angielskim):

 1. Pusterla et al. Surveillance programme for important equine infectious respiratory pathogens in the USA. Vet Rec 2011;169:12. 

 2. Defra quarterly disease surveillance reports. 

 3. Boyle et al. Streptococcus equi infections in the horse: guidelines for treatment, control, and prevention of strangles – Revised Consensus statement. J Vet Intern Med 2018;32:633-647. 

 4. Mitchell et al. Globetrotting strangles: the unbridled national and international transmission of Streptococcus equi between horses. Microb Genom 2021;7:1-14. 

 5. Newton et al. Detection and treatment of asymptomatic carriers of Streptococcus equi following strangles outbreaks in the UK. Equine Infectious Diseases VIII: Proceedings of the Eighth International Conference, Dubai, March 1998 

 6. Newton et al. Control of strangles outbreaks by isolation of guttural pouch carriers identified using PCR and culture of Streptococcus equi. Equine Vet J 2000; 32:515–526. 

 7. Fonseca et al. Antibiotic resistance in bacteria associated with equine respiratory disease in the United Kingdom. Vet Rec 2020;187:189. 

 8. Pringle et al. Influence of penicillin treatment of horses with strangles on seropositivity to streptococcus equi ssp. Equi – specific antibodies. J Vet Intern Med 2020;34:294-299. 

keyboard_arrow_up