zespół cushinga u psa

Czym jest zespół Cushinga u psów?

Zespół Cushinga u psów to termin określający szereg objawów klinicznych manifestowanych przez psa, spowodowanych przewlekłą, nadmierną aktywnością glikokortykosteroidową. Schorzenie to jest znane także pod nazwą hiperadrenokortycyzm i choroba Cushinga, jednakże ostatnie zalecenia specjalistów odradzają stosowanie tej terminologii (European Society of Veterinary Endocrinology ALIVE Committee, 2021). Nazwa pochodzi od nazwiska amerykańskiego neurochirurga, Harveya Cushinga, który jako pierwszy opisał tę jednostkę chorobową u ludzi.

Chociaż u ludzi to zaburzenie uważane jest za rzadkie, zespół Cushinga u psów jest jedną z najczęściej rozpoznawanych endokrynopatii (Herrtage i Ramsey, 2012) i wpływa na zdrowie, witalność i wygląd psa.

Czym spowodowany jest zespół Cushinga u psów? 

Aby jak najlepiej zrozumieć patofizjologię zespołu Cushinga, ważne jest zrozumienie fizjologii regulacji glikokortykosteroidowej.

Prawidłowa regulacja glikokortykosteroidowa add

Uwalnianie glikokortykosteroidów z nadnerczy jest pierwotnie kontrolowane przez hormon adrenokortykotropowy (ACTH). ACTH fizjologicznie jest wydzielany przez przedni płat przysadki, na który z kolei wpływa hormon uwalniający kortykotropinę (CRH). CRH jest wydzielany przez podwzgórze.

U zdrowego psa uwalnianie kortyzolu hamuje produkcję zarówno CRH w podwzgórzu, jak i ACTH w przednim płacie przysadki, uruchamiając mechanizm sprzężenia zwrotnego, który zapobiega nadmiernej produkcji kortyzolu.

Zespół Cushinga u psa można sklasyfikować jako występujący spontanicznie (naturalnie) lub jatrogennie. Formę spontaniczną można podzielić na zależną od ACTH i niezależną od ACTH. 

 

Adrenal cortex diagram

Większość przypadków zespołu Cushinga występującego spontanicznie (80-85%) (Melian et a l., 2010) jest spowodowana nadmierną sekrecją ACTH przez zmianę znajdującą się w przysadce (nowotwór przysadki lub hiperplazja). Prowadzi to do obustronnej hiperplazji (rozrostu) nadnerczy i zwiększonego stężenia glikokortykosteroidów we krwi. Nadmierna aktywność glikokortykosteroidowa spowodowana kortyzolem nazywana jest hiperkortyzolizmem, stąd tę postać zespołu Cushinga określa się hiperkortyzolizmem zależnym od przysadki (PDH).

U psów z PDH prawidłowy mechanizm ujemnego sprzężenia zwrotnego, który powinien zapobiec obecności nadmiernej ilości krążącego kortyzolu, zawodzi. Zostało to wyjaśnione na ryc. 1. 

Inne, rzadsze formy hiperkortyzolizmu zależnego od ACTH to zaburzenia związane z obecnością tkanki ektopowej (gdzie nadmiar ACTH jest wytwarzany z miejsca oddalonego od przysadki) oraz subdiagnostyczny zespół Cushinga (gdzie obecne są objawy kliniczne zespołu Cushinga, występuje nadmierne wydzielanie ACTH, a nie można udowodnić nadmiernej produkcji kortyzolu.

Adrenal dependent hypercortisolism

15-20% przypadków zespołu Cushinga występującego spontanicznie (Melian et a[EA1] l., 2010) jest spowodowane hiperkortyzolizmem związanym z nieregulowanym wydzielaniem kortyzolu przez korę nadnerczy, zwykle z powodu nowotworu nadnercza. Jest to sytuacja znana pod nazwą hiperkortyzolizmu zależnego od nadnerczy (ADH).

Wzrost stężenia kortyzolu w surowicy powoduje zahamowanie wydzielania ACTH przez przysadkę mózgową i, co za tym idzie, zanik nienowotworowej kory nadnerczy. Przedstawiono to na ryc. 2.

Inne, rzadsze formy hiperkortyzolizmu niezależnego od ACTH to nieprawidłowa ekspresja receptorów nadnerczy (w tym hiperkortyzolizm zależny od pokarmu) oraz subdiagnostyczny zespół Cushinga (gdzie obecne są objawy z powodu wydzielania przez guza nadnerczy hormonu innego niż kortyzol, ale mającego aktywność glikokortykosteroidową).

Ta forma zespołu Cushinga jest spowodowana przewlekłym podawaniem ogólnoustrojowych lub miejscowych glikokortykosteroidów (przykładowo może być obserwowana u psów poddawanych długotrwałej terapii prednizolonem lub lekami dousznymi zawierającymi sterydy).

Jakie są objawy zespołu Cushingu u psów?

Objawy zespołu Cushinga można sklasyfikować poprzez częstotliwość występowania na pierwszej wizycie (Behrend et al., 2013).

 • Polidypsja (zwiększone pragnienie)
 • Poliuria (zwiększona częstotliwość oddawania moczu)
 • Polifagia (zwiększony apetyt) Nadmierne ziajanie Powiększenie obrysu brzucha (nazywane również żabim/baryłkowatym brzuchem, czasem mylone z przyrostem masy ciała lub nagromadzeniem się płynu)
 • Nadmierne ziajanie
 • Powiększenie obrysu brzucha (nazywane również żabim/baryłkowatym brzuchem, czasem mylone z przyrostem masy ciała lub nagromadzeniem się płynu)
 • Wyłysienia (najczęściej na bokach i kończynach). Zauważ, że atopowe zapalenie skóry/zaburzenia przebiegające ze świądem NIE towarzyszą często takim wyłysieniom. Nadmierna produkcja glikokortykosteroidów z kory nadnerczy, będąca częścią tego zaburzenia, maskuje każdy rodzaj świądu
 • Hepatomegalia (powiększenie wątroby)
 • Osłabienie mięśni
 • Nadciśnienie ogólnoustrojowe
 • Letarg (apatia)
 • Hiperpigmentacja
 • Zaskórniki
 • Ścieńczenie skóry
 • Słaby odrost włosa (np. po strzyżeniu do badań lub po wizycie u groomera)
 • Popuszczaniw moczu
 • Cukrzyca oporna na podawanie insuliny
 • Choroba zatorowo-zakrzepowa (zakrzep)
 • Zerwanie więzadła
 • Porażenie nerwu twarzowego
 • Pseudomiotonia
 • Atrofia jąder (niekastrowane psy)
 • Utrzymująca się anaestrus - okres bezrujowy (niekastrowane suki) 

Jako pomoc w zapamiętaniu, Dechra zaleca, aby klinicyści myśleli o zespole Cushinga i literze "P", ponieważ wiele objawów może być związanych z tą literą. Wyjaśnienie tego można znaleźć w poniższym filmie:

Obecność jakiejkolwiek kombinacji objawów klinicznych wymienionych powyżej powinna zwiększyć podejrzenie zespołu Cushinga i skłonić do przeprowadzenia wstępnych, mniej swoistych badań laboratoryjnych, a mianowicie badania morfologicznego krwi, biochemicznego krwi oraz analizy moczu.


Typowe nieprawidłowości laboratoryjne obserwowane w przypadkach hiperkortyzolizmu u psów przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 1. Typowe nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych psów z hiperadrenokortycyzmem (zaadaptowane z Behrend et al., 2013)  

 

Badanie morfologiczne krwi

Zwiększona liczba neutrofili i płytek 

Zmniejszona liczba limfocytów i eozynofili

Łagodna erytrocytoza

Badanie biochemiczne krwi 

Zwiększone stężenie fosfatazy alkalicznej (AP) i aminotransferazy alaninowej (ALT)

Hipercholesterolemia

Hipertrójglicerydemia

Hiperglikemia 

Badanie moczu 

Niski ciężar właściwy ≤ 1,018-1,020

Białkomocz

Wskaźniki zakażenia dróg moczowych

Połączenie opisu pacjenta, objawów klinicznych i wyników rutynowych badań laboratoryjnych często prowadzi do wstępnego rozpoznania zespołu Cushinga. W celu potwierdzenia diagnozy konieczne jest jednak przeprowadzenie szczegółowych badań endokrynologicznych.

Jak postawić rozpoznanie zespołu Cushinga?

Comparative tests for Cushing’s syndrome

Jeśli przeprowadzasz badania w kierunku jakiejkolwiek choroby, najlepiej wybrać badanie, które będzie cechowało się zarówno wysoką swoistością, jak i czułością. W praktyce, badanie z wysoką czułością pozwala wykryć chore zwierzęta, jednocześnie dając niewiele wyników fałszywie ujemnych. Badanie z wysoką swoistością daje wynik pozytywny u zwierząt, które rzeczywiście są chore, dlatego pojawia się niewiele wyników fałszywie dodatnich.

Jednakże nie istnieje test w kierunku zespołu Cushinga posiadający jednocześnie wysoką czułość i swoistość - wszelkie stanowią kompromis pomiędzy tymi dwoma cechami. To oznacza, że badania, które mamy możliwość wykonać przy podejrzeniu hiperkortyzolizmu u psów, muszą zostać użyte w połączeniu, aby mieć pewność postawionego rozpoznania.

(Uwaga – podane poniżej wartości procentowe czułości i swoistości powinny być traktowane jako przybliżone i są reprezentatywne dla wielu badań naukowych w tym temacie. Autor odnosi się do badania Bennaim et al., 2019, w celu uzyskania dalszych informacji).

Test stymulacji ACTH (ACTHST):

Wysoka swoistość (90%), umiarkowana czułość (85% PDH, 50% ADH).

Wyniki fałszywie dodatnie są rzadziej spotykane. Wyniki fałszywie ujemne są częściej spotykane. 

Test hamowania niską dawką deksametazonu (LDDST):

Umiarkowana swoistość (70%), wysoka czułość (95%).

Wyniki fałszywie dodatnie są częściej spotykane. Wyniki fałszywie ujemne są rzadziej spotykane.

Stosunek kortyzolu do kreatyniny w moczu (UCCR):

Słaba swoistość (20%), wysoka czułość (97%).

Wyniki fałszywie dodatnie są częste. Wyniki fałszywie ujemne są rzadko spotykane.

Gdy interpretujesz którekolwiek z tych badań, warto wziąć pod uwagę wartość predykcyjną dodatnią i ujemną. Wartość predykcyjna dodatnia (PPV) to odsetek psów z wynikiem dodatnim, które faktycznie mają Cushinga. Wartość predykcyjna ujemna (NPV) to odsetek psów z wynikiem ujemnym, które rzeczywiście nie są chore.

Wartości predykcyjne dodatnie i ujemne biorą pod uwagę zarówno badanie, jak i populację badaną. Jeśli zastosujesz badanie w dwóch populacjach z różną prewalencją choroby, wartości predykcyjne będą różne. W związku z tym PPV i NPV będą się różnić w zależności od częstotliwości wykonywania testów.

 • Gdybyśmy badali niemal każdego pacjenta, którego spotykamy (populacja o niskiej prewalencji - 5%)

          Test

    Wartość predykcyjna dodatnia

     Wartość predykcyjna ujemna

ACTHST (PDH)

30%

99%

ACTHST (PDH)

24%

98%

LDDST

16%

100%

 

W tym scenariuszu, jeśli zastosujemy LDDST, możemy być 100% pewni, że wynik ujemny jest prawdziwie ujemny. Jednakże, tylko 16% z uzyskanych wyników dodatnich faktycznie będzie oznaczało zespół Cushinga.

 • Gdybyśmy byli bardziej krytyczni z pacjentami, których poddajemy badaniu (populacja o wysokiej prewalencji - 90%)

          Test

    Wartość predykcyjna dodatnia

     Wartość predykcyjna ujemna

ACTHST (PDH)

99%

33%

ACTHST (PDH)

98%

16%

LDDST

97%

62%

 

W tym scenariuszu, jeśli zastosujemy LDDST, 62% wyników ujemnych będzie prawdziwie ujemnych a 97% wyników dodatnich będzie oznaczało zespół Cushinga.

Wniosek

W konsensusie ACVIM z 2012 r. (Behrend et al., 2013) uznano test hamowania niską dawką deksametazonu (LDDST) jako przesiewowy test z wyboru w zespole Cushinga, chyba że podejrzewa się postać jatrogenną. Ze względu na niższą czułość testu stymulacji ACTH, jego użyteczność diagnostyczna, jako testu przesiewowego w kierunku spontanicznie występującego zespołu Cushinga, jest mniejsza niż LDDST.

Jednakże, przy wyborze badania ważne jest także wzięcie pod uwagę innych czynników jak: dostępność, koszt czy choroby współistniejące u pacjenta. Równie ważne jest poprawienie potencjalnego wyniku badania poprzez zapewnienie wysokiego wskaźnika podejrzenia choroby przed wykonaniem testów potwierdzających.

Test hamowania niską dawką deksametazonu mierzy odporność osi przysadka-nadnercza na supresję deksametazonem. Poniższy protokół został przygotowany przez firmę Dechra we współpracy ze specjalistycznymi laboratoriami, jednak w przypadku jakichkolwiek pytań zalecamy sprawdzenie tego protokołu w swoim laboratorium przed przeprowadzeniem testu.

1. Pobierz próbkę krwi na czczo (1-2 ml) i oznacz tę probówkę jako "przed deksametazonem". Odpowiednie rodzaje próbek w większości laboratoriów obejmują surowicę lub osocze na heparynę lub surowicę odwirowaną na próbówkę z żelem.

2. Podaj dożylnie deksametazon w dawce 0,01-0,015 mg/kg. Sugeruje się, że zastosowanie deksametazonu w dawce 0,015 mg/kg może pomóc zmniejszyć ryzyko uzyskania wyników fałszywie dodatnich.

Objętość deksametazonu do podania w ml = (masa ciała [kg] x dawka [mg/kg]) / stężenie roztworu deksametazonu [mg/ml]. Objętości do wstrzyknięcia są małe i w niektórych przypadkach przed podaniem pomocne może być rozcieńczenie deksametazonu w stosunku 1:10.

3. Pobierz dwie kolejne próbki, 3 godziny i 8 godzin po podaniu deksametazonu. Oznacz czas pobrania próbek (np. “3 godz. po”).

4. Prześlij próbówki do laboratorium.

U zdrowego psa deksametazon hamuje wydzielanie ACTH przez przysadkę poprzez mechanizm ujemnego sprzężenia zwrotnego, co skutkuje zmniejszonym wydzielaniem kortyzolu przez nadnercza. Hamowanie wydzielania kortyzolu następuje w ciągu 2-3 godzin, a supresja trwa nawet 24-48 godzin.

Test hamowania niską dawką deksametazonu mierzy odporność osi przysadkowo-nadnerczowej na supresję deksametazonem i jest interpretowany w 2 etapach:

 • Po pierwsze, występowanie lub niewystępowanie zespołu Cushinga ocenia się na podstawie wyniku z 8. godziny. Ogólnie uważa się, że wartość kortyzolu w 8. godzinie wyższa niż 40 nmol/l oznacza wynik „dodatni”.

W przypadku typowego psa z ADH, guz nadnercza będzie wydzielał kortyzol autonomicznie (niezależnie), a wytwarzanie ACTH jest już stłumione, stąd wytwarzanie kortyzolu nie będzie zahamowane podażą deksametazonu

 • Drugi krok ma zastosowanie wyłącznie przy wyniku dodatnim i polega na ocenie supresji kortyzolu. W nawet 60% przypadków PDH będzie widoczne obniżenie poziomu kortyzolu (do <50% wartości podstawowej) w 3-4 godzinie i 8 godzinie, co pozwala na rozróżnienie pomiędzy dwoma rodzajami hiperkortyzolemii.

Test stymulacji ACTH jest badaniem oceniającym rezerwę kory nadnerczy. Poniższy protokół został przygotowany przez firmę Dechra we współpracy ze specjalistycznymi laboratoriami i przy pomocy konsensusu ACVIM z 2012 r. dotyczącego rozpoznania spontanicznego zespołu Cushinga u psów (Behrend et al., 2013). Jeśli jednak masz jakiekolwiek pytania, zalecamy sprawdzenie tego protokołu w swoim zwykłym laboratorium przed przeprowadzeniem testu.

 1. Pobierz wyjściową próbkę krwi (na czczo, 1-2 ml). Oznacz próbkę jako „przed ACTH”. Odpowiednie rodzaje próbek w większości laboratoriów obejmują surowicę lub osocze na heparynę lub surowicę odwirowaną na próbówkę z żelem.
 2. Podaj 5 µg/kg m.c. syntetycznego ACTH dożylnie.
 3. Pobierz drugą próbkę krwi (1-2 ml) godzinę po podaniu syntetycznego ACTH. Oznacz próbkę jako „po ACTH”.
 4. Prześlij próbówki do laboratorium.

Poniższy film ilustruje, jak zdrowy pies powinien zareagować na test stymulacji ACTH. Jak widać, syntetyczny ACTH stymuluje nadnercza do produkcji większej ilości kortyzolu, co sprawia, że jego poziom w krążeniu powinien wzrosnąć. Uważa się, że normalny wzrost wynosi około 300-400 nmol/l. Dodatni wynik testu jest definiowany poziomem kortyzolu >600 nmol/l po 1 godzinie u psów ze zgodnymi objawami klinicznymi i bez dowodów na współistniejącą chorobę inną niż związana z nadnerczami.

Test stymulacji ACTH zidentyfikuje około 85% przypadków hiperkortyzolizmu zależnego od przysadki.

Psy z PDH mają obustronnie powiększone nadnercza. Wraz ze zwiększeniem objętości nadnerczy można spodziewać się nadmiernej reakcji na ACTH.

ACTHST zidentyfikuje >50% przypadków nadnerczowozależnego hiperkortyzolizmu, ponieważ psy z ADH również wykażą nadmierną odpowiedź na ACTH.

Jednakże u niektórych psów, zwłaszcza tych z ADH, może dojść do atrofii prawidłowej tkanki nadnerczy i/lub guz może być niewrażliwy na ACTH. W tych przypadkach, jak zostało przedstawione na nagraniu, zobaczymy „płaski wykres w średnim zakresie” jeśli chodzi o odpowiedź kortyzolu. To tłumaczy dlaczego ACTHST jest mniej czuły dla ADH w porównaniu do PDH.

Ponieważ czułość testu odbiega od ideału, zwłaszcza u psów z ADH, rozpoznanie Cushinga nie powinno zostać wykluczone przez prawidłowy wynik testu stymulacji ACTH, zwłaszcza jeśli istnieje podejrzenie kliniczne.

Test stymulacji ACTH pozwala zidentyfikować około 85% przypadków PDH i >50% przypadków ADH.

U niektórych psów, które mają hiperkortyzolizm, test stymulacji ACTH wyjdzie prawidłowo, ponieważ czułość testu odbiega od ideału, zwłaszcza w ADH. Stąd też zespołu Cushinga nie można wykluczyć na podstawie prawidłowego wyniku testu stymulacji ACTH, zwłaszcza jeśli istnieje podejrzenie kliniczne.

W takich okolicznościach zaleca się wykonanie LDDST w celu próby ustalenia rozpoznania. Alternatywnie, jeśli objawy kliniczne na to pozwalają, pacjenta można monitorować klinicznie, a ACTHST powtórzyć po 4-6 tygodniach.

ACTHST jest jedynym badaniem, który pozwala nam odróżnić jatrogenny zespół Cushinga od spontanicznego. Przewlekła podaż glikokortykosteroidów (źródło egzogenne), w tym leków doustnych, iniekcyjnych, miejscowych (na skórę, do ucha), może powodować supresję osi podwzgórze-przysadka-nadnercza. Efektem tego będzie nieprawidłowa (słaba) odpowiedź na ACTHST.

Ilustruje to poniższy film:

Różnicowanie pomiędzy przysadkowozależnym a nadnerczowozależnym jest wysoce zalecane, aby móc poinformować opiekuna o dokładniejszych rokowaniach i umożliwić pełną gamę terapii.

Dostępne badania różnicujące pomiędzy PDH a ADH obejmują pomiar endogennego ACTH, test hamowania niską i wysoką dawką deksametazonu, badanie ultrasonograficzne i zaawansowane techniki obrazowania jak TK oraz RM.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób Dechra wspiera lekarzy weterynarii w rozpoznawaniu zespołu Cushinga, zaloguj się na stronie diagnostycznej. Kliknij tutaj

Strona diagnostyki zespołu Cushinga zawiera szereg pomocnych zasobów do pobrania, w tym serię krótkich webcastów z dr Audrey Cook DACVIM DECVIM DABVP omawiających wyzwania i rozwiązania w zakresie skutecznej komunikacji z właścicielami zwierząt domowych na temat diagnozy i leczenia zespołu Cushinga.

Jakie są możliwości leczenia zespołu Cushinga?

Są trzy możliwości leczenia zespołu Cushinga:

 

1. Chirurgia add

Możliwością chirurgiczną dla psów, u których zdiagnozowano hiperkortyzolizm zależny od przysadki mózgowej, jest przezklinowa hipofysektomia. Polega ona na usunięciu przysadki mózgowej przez podniebienie miękkie i może być prowadzić do całkowitego wyleczenia. Jako specjalistyczna operacja śródczaszkowa, przezklinowa hipofysektomia jest oferowana tylko w niektórych szpitalach weterynaryjnych w Europie, jednak jej popularność i dostępność ciągle rośnie.

Wskaźniki powodzenia przezklinowej hipofysektomii są dobre, szczególnie u pacjentów z mniejszymi guzami przysadki (<10 mm średnicy), dlatego w takich przypadkach ważna jest selekcja pacjentów i wczesne podejmowanie decyzji (Schofield et al. 2021).

Podobnie jak w przypadku przezklinowej hipofysektomii, radioterapia przysadki jest specjalistyczną metodą leczenia i oferowana jest tylko w niewielkiej liczbie ośrodków w Europie. W połączeniu z koniecznością wielokrotnego znieczulenia ogólnego (i związanymi z tym kosztami) oznacza to, że ta metoda leczenia nie jest powszechnie stosowana.

Niemniej jednak wykazano, że zmniejsza ona rozmiar guza przysadki mózgowej i jest opcją dostępną dla psów z PDH.

Leczenie farmakologiczne psów z zespołem Cushinga może być doskonałym sposobem na kontrolowanie objawów klinicznych związanych z tą chorobą.

Pozaulotkowe stosowane leków w terapii zespołu Cushinga obejmuje podawanie mitotanu i ketokonazolu. Jednak trilostan jest jedynym lekiem zarejestrowanym do leczenia hiperadrenokortycyzmu zależnego od przysadki i nadnerczy (choroba i zespół Cushinga) u psów i jest powszechnie uważany za bezpieczny oraz skuteczny lek do leczenia zarówno PDH, jak i ADH (Schofield et al. 2021).

Leczenie farmakologiczne psów z zespołem Cushinga może być doskonałym sposobem na kontrolowanie objawów klinicznych związanych z tą chorobą.

Pozaulotkowe terapie stosowane w leczeniu zespołu Cushinga obejmują podawanie mitotanu i ketokonazolu. Jednak trilostan jest jedynym lekiem zarejestrowanym do leczenia hiperadrenokortycyzmu zależnego od przysadki i nadnerczy (choroba i zespół Cushinga) u psów i jest powszechnie uważany za bezpieczny oraz skuteczny lek do leczenia zarówno PDH, jak i ADH (Schofield et al. 2021).

Firma Dechra stworzyła stronę internetową dla lekarzy weterynarii poświęconą leczeniu i monitorowaniu tej choroby, która zawiera ogromne zasoby dodatkowych treści. Obejmują one m.in. filmy wideo od profesora Stijna Niessena DVM PhD DipECVIM-CA MRCVS oraz pliki niezbędne do monitorowania pacjentów, stworzone we współpracy z Royal Veterinary College w Londynie.

Aby uzyskać dostęp do tych treści, należ zalogować się tutaj [tutaj - dodaj link].

Więcej informacji na temat zespołu Cushinga u psów

Firma Dechra stworzyła stronę internetową dla lekarzy weterynarii poświęconą leczeniu i monitorowaniu tej choroby, która zawiera ogromne zasoby dodatkowych treści. Obejmują one m.in. filmy wideo od profesora Stijna Niessena DVM PhD DipECVIM-CA MRCVS oraz pliki niezbędne do monitorowania pacjentów, stworzone we współpracy z Royal Veterinary College w Londynie.

Aby uzyskać dostęp do tych treści, należ zalogować się tutaj

Podsumowanie

 • Zespół Cushinga u psów (wcześniej określany jako hiperadrenokortycyzm lub choroba Cushinga) jest jednym z najczęściej diagnozowanych schorzeń endokrynologicznych u psów.
 • Pojawia się jako wynik przewlekle zwiększonego stężenia glikokortykosteroidów we krwi (wytwarzanych naturalnie przez nadnercza lub podawanych egzogennie).
 • Istnieją dwa główne rodzaje spontanicznie występującego zespołu Cushinga - hiperkortyzolizm zależny od przysadki (PDH) i hiperkortyzolizm zależny od nadnerczy (ADH).
 • Niezależnie od patogenezy, psy z zespołem Cushinga wykazują charakterystyczne objawy, które obejmują poliurię, polidypsję i polifagię.
 • Rozpoznanie stawia się na podstawie kombinacji objawów klinicznych i wyników badań krwi, moczu i swoistych testów endokrynologicznych.
 • Poza przypadkami jatrogennymi, nie istnieją żadne metody zapobiegania zespołowi Cushinga.
 • Rokowanie jest dobre przy zastosowania odpowiedniego leczenia – farmakologicznego, chirurgicznego lub radioterapii.

Dodatkowe pytania i odpowiedzi

Jak zespół Cushinga wpływa na psy? add

Dla psa zespół Cushinga może oznaczać wystąpienie różnych objawów klinicznych, takich jak nadmierne pragnienie, nadmierne oddawanie moczu, zwiększony apetyt i apatia. Opiekun niejednokrotnie odczuwa wpływ tych zaburzeń na swoje codzienne życie, co często powoduje zarówno niepokój, jak i frustrację. Ogólnie rzecz biorąc, zespół Cushinga na negatywny wpływ na jakość życia zarówno psa, jak i jego właściciela.

W przypadku pozostawienia psa z zespołem Cushinga bez terapii, objawy będą najprawdopodobniej postępować. Będzie częściej oddawał mocz, jego pragnienie i apetyt będą wrastać. Apatia może się nasilić, podobnie jak zmiany skórne związane z chorobą. Obrys brzucha może dalej się powiększać, a ostatecznie - jakość życia może ulec poważnemu pogorszeniu.

W przypadku leczenia trilostanem (najpowszechniejsza terapia zespołu Cushinga) podejrzewa się, że szacowana długość życia pacjenta zostanie bez zmian. Co równie ważne, oczekuje się, że leczenie trilostanem poprawi jakość życia zarówno pacjenta, jak i jego właściciela.

Najpowszechniejsze zaburzenia behawioralne obserwowane u psów z zespołem Cushinga są związane z jedzeniem, piciem i oddawaniem moczu. Psy mogą być nadmiernie głodne i spragnione. Zwiększone oddawanie moczu może często prowadzić do nieprzyjemnych incydentów w domu. Często obserwuje się również apatię. Psy z zespołem Cushinga mogą być powolniejsze na spacerach, niechętne do aktywności, a w domu - więcej spać.

Istnieją dwie główne metody leczenia zespołu Cushinga. Pierwszą z nich jest terapia farmakologiczna, w której stosuje się lek weterynaryjny zawierający trilostan. Drugą opcją jest leczenie chirurgiczne, które polega na usunięciu tkanki nowotworowej z nadnerczy lub przysadki mózgowej u podstawy mózgu. Która z opcji jest najlepsza? To zależy od indywidualnego pacjenta, jego predyspozycji, chorób towarzyszących i możliwości finansowych oraz czasowych opiekuna, jednak najczęściej zespół Cushinga jest leczony za pomocą terapii farmakologicznej.

Głównym lekiem stosowanym w terapii zespołu Cushinga jest trilostan, który należy podawać codziennie w celu kontrolowania objawów choroby. Właściciele szybko zauważą efekty leczenia trilostanem - w ciągu zaledwie kilku tygodni można spodziewać się poprawy objawów klinicznych, takich jak nadmierne pragnienie (polidypsja) i apetyt (polifagia), wielomocz (poliuria), dyszenie i apatia.

Przywrócenie do normy stanu okrywy włosowej, skóry i mięśni może zająć nieco więcej czasu, ale zwykle nie dłużej niż 3-6 miesięcy.

Autorka

Emily Armstrong BVSc MRCVS
Veterinary Technical Manager
Dechra Veterinary Products

 

 1. Behrend et al (2013) Diagnosis of Spontaneous Canine Hyperadrenocorticism: 2012 ACVIM Consensus Statement (Small Animal) Journal of Veterinary Internal Medicine 1-13

 2. Bennaim, M. et al (2019) Diagnosis of spontaneous hyperadrenocorticism in dogs. Part 2: Adrenal function testing and differentiating tests. The Veterinary Journal 252

 3. Herrtage and Ramsey (2012) Canine hyperadrenocorticism. In BSAVA Manual of Canine and Feline Endocrinology. 4th edn. Eds C.T. Mooney and M.E. Peterson. British Small Animal Veterinary Association 167-189

 4. Melian, C., Dolores Perez-Alenza, M. and Peterson, M.E. (2010) Hyperadrenocorticism in Dogs. In Textbook of Veterinary Internal Medicine. 7th Edn. Eds Ettinger, S.J. and Feldman, E.C. Saunders Elsevier 1816 – 1840

 5. Niessen, S. (2021) European Society of Veterinary Endocrinology, Accessed 11th August 2021 https://www.esve.org/alive/search.aspx

 6. Schofield, I. et al (2021) Update on the treatment options for canine hyperadrenocorticism In Practice 42(10) 540-546

lock Zaloguj się na swoje konto Dechra

Zapomniałeś hasła?

account_box Nie masz jeszcze konta?

Zarejestruj się teraz, aby uzyskać dostęp do:

 • pełnych informacji o produktach i schorzeniach,
 • darmowych materiałów pomocniczych, filmów i nagrań,
 • Akademii Dechra: naszej DARMOWEJ platformy e-learningowej!
keyboard_arrow_up