Powiadomienie dotyczące ochrony danych osobowych w związku ze zgłaszaniem „działań niepożądanych” na potrzeby monitorowania i raportowania PV

Dane osobowe – wprowadzenie

W niniejszym Powiadomieniu opisujemy zasady i regulacje dotyczące zbierania Twoich Danych osobowych w związku ze spoczywającym na nas obowiązkiem monitorowania i (w określonych okolicznościach) raportowania na potrzeby weterynaryjnego nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii („PV”) wszystkich „działań niepożądanych” lub problemów stwierdzonych po kontakcie z którymkolwiek z naszych produktów. Wyjaśniamy tu przede wszystkim, jakie informacje zbieramy i w jaki sposób ich używamy.

Jesteśmy zobowiązani do podjęcia wszelkich uzasadnionych kroków w celu zapewnienia, że wszystkie przechowywane przez nas Dane osobowe są bezpieczne, przetwarzane w sposób rzetelny i zgodny z prawem, a także administrowane zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony prywatności danych.  Dokładnie zapoznaj się z treścią tego Powiadomienia.

Na potrzeby niniejszego Powiadomienia „Dane osobowe” to informacje lub fragmenty informacji, na podstawie których można Cię zidentyfikować i które mogą zawierać na przykład Twoje imię i nazwisko, datę urodzenia, e-mail i/lub adres pocztowy bądź informacje opisane bardziej szczegółowo poniżej. Określenia „my” i „nas” dotyczą Dechra, Dechra Pharmaceuticals PLC lub innych spółek zależnych Dechra Pharmaceuticals PLC („Grupa Dechra”).

Do celów obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, administratorem danych będzie podmiot w ramach Grupy Dechra, który posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produkt, którego dotyczy odpowiednie monitorowanie i raportowanie do weterynaryjnego nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii. W celu potwierdzenia tożsamości administratora danych prosimy o kontakt mailowy na DataProtection@dechra.com. W niniejszym Zawiadomieniu odniesienia do "Dechra" będą oznaczać administratora danych osobowych.

Jakie Dane osobowe będą zbierane w związku z monitorowaniem i raportowaniem na potrzeby PV?

Aby zachować zgodność z przepisami oraz regulacjami, których musimy przestrzegać w związku z monitorowaniem i raportowaniem PV, będziemy zbierać następujące dane osobowe:

 • Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz inne podstawowe dane kontaktowe
 • gdy zgłaszasz działania niepożądane stwierdzone podczas wykonywania Twoich obowiązków zawodowych lub w miejscu zatrudnienia: będziemy potrzebować imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz innych podstawowych danych kontaktowych osoby, która doświadczyła działania niepożądanego (lub której zwierzęcia one dotyczą), a także informacji o Twoim stanowisku, miejscu zatrudnienia i specjalizacji;
 • informacje na temat osób i zwierząt, których dotyczyło działanie niepożądane, takie jak płeć, wiek, masa i (w przypadku zwierząt) gatunek oraz rasa;
 • szczegółowe informacje dotyczące działania niepożądanego i produktów, które je wywołały, w tym informacja o tym, kiedy osoba lub zwierzę po raz pierwszy miały kontakt z produktem, o występujących objawach i symptomach, ich rodzaju i czasie trwania; oraz
 • inne adekwatne informacje medyczne dotyczące wpływu działania niepożądanego na osobę lub zwierzę (na przykład wyniki badania krwi lub innych badań laboratoryjnych, stanu umysłowego i fizycznego oraz informacje na temat jakichkolwiek przepisanych w związku z tym leków bądź zastosowanego leczenia).

Niektóre dane zbierane na potrzeby monitorowania i raportowania PV mogą – w świetle obowiązującego prawa ochrony danych – zaliczać się do kategorii „specjalnych” lub „wrażliwych” danych osobowych. Przykładowo, wszystkie informacje dotyczące Twojego stanu fizycznego i umysłowego stanowią specjalną kategorię Danych osobowych. Zgodnie z tym, co bardziej szczegółowo opisano poniżej, będziemy zbierać i udostępniać te Dane osobowe, tylko jeśli zostaniemy do tego zobowiązani przez prawo.

Będziemy zbierać i udostępniać te Dane osobowe tylko w razie pewności, że istnieją co do tego uzasadnione podstawy prawne. Może to być konieczne w następujących sytuacjach:

 • gdy musimy użyć Twoich Danych osobowych, aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami lub wymogami regulacyjnymi, na przykład podczas kontaktów z właściwym organem regulacyjnym; lub
 • w związku z używaniem przez nas Twoich Danych osobowych przypisanych do specjalnej kategorii (zgodnie z opisem powyżej), wykorzystamy te Dane osobowe wyłącznie w celach niezbędnych do wypełnienia zobowiązań na potrzeby monitorowania i raportowania, nałożonych przez obowiązujące prawo, którego musimy przestrzegać w związku z PV w zakresie produktów medycznych do zastosowań weterynaryjnych. Przetwarzanie jest wymagane do realizacji interesu publicznego w dziedzinie publicznej ochrony zdrowia, a szczególnie do zapewnienia wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa ochrony zdrowia oraz produktów i urządzeń medycznych.

W jakich celach będziemy używać Twoich Danych osobowych?

Twoich Danych osobowych będziemy używać wyłącznie do wypełniania naszych zobowiązań w zakresie monitorowania i raportowania na potrzeby PV, które obejmują:

 • pozyskiwanie dalszych informacji na temat stanu wywołanego przez zgłoszone działanie niepożądane;
 • kompletne i rzetelne rejestrowanie wszystkich działań niepożądanych, które zostały zgłoszone po zastosowaniu naszych produktów (w tym produktów sprzedawanych przez nas, ale wytwarzanych przez podmioty zewnętrzne);
 • w określonych sytuacjach, udostępnienie informacji na temat działania niepożądanego podmiotowi zewnętrznemu, którym jest organ wydający zezwolenie na dopuszczenie danego produktu do obrotu (jeśli nie jesteśmy to my); oraz
 • w określonych przypadkach przekazywanie właściwym organom regulacyjnym szczegółowych informacji na temat działań niepożądanych.

Będziemy prosić wyłącznie o dane, które są niezbędne i wystarczające do tych celów.

Choć prawo zobowiązuje nas do zbierania opisanych powyżej Danych osobowych ze specjalnej kategorii w celu zachowania zgodności z zasadami monitorowania i raportowania na potrzeby PV, w przypadku osób mieszkających w Wielkiej Brytanii lub na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego informacje dotyczące działań niepożądanych zawsze są przekazywane organom dopuszczającym produkt do obrotu lub innym właściwym organom regulacyjnym w postaci zanonimizowanej.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje dotyczące ogólnego korzystania z Danych osobowych znajdziesz w Zasadach ochrony prywatności na stronie: https://www.dechra.pl/Prywatność/zasady-ochrony-prywatnosci. Ogólne Zasady ochrony prywatności określają, w jaki sposób Dechra:

 • gwarantuje bezpieczeństwo Twoich Danych osobowych;
 • może przekazywać Twoje Dane osobowe podmiotom zewnętrznym;
 • może przesyłać Twoje Dane osobowe za granicę;
 • określa, jak długo będzie przechowywać Twoje Dane osobowe; oraz
 • może pomóc korzystać z praw, jakie przysługują Ci w związku z Twoimi Danymi osobowymi.

Kontakt

Wszystkie pytania dotyczące ochrony danych w związku z koniecznością raportowania, która została opisana w tym Powiadomieniu, można przesyłać na adres DataProtection@dechra.com

keyboard_arrow_up